Voorwaarden deelname Midland Classic Show

Deelnemers aan de ‘Midland Classic Show’ zijn zich bewust van het navolgende:

De organisatie van de ‘Midland Classic Show’, de ‘Stichting Vriendenkring Klassiekers’, hun medewerkers, bestuursleden én sponsoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) in verband met deelname aan de ‘Midland Classic Show’ lijdt/lijden, tenzij die schade (onomstotelijk bewezen) is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van de organisatie en/of de in de aanhef verdere vermelde personen en instanties.

De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de ‘Midland Classic Show’ noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem/haar geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hierbij inbegrepen.

De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij in ieder geval WA verzekerd is/zijn én dat het deelnemende voertuig tijdens het evenement minimaal WA verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen of zoals geregeld in het land waar de auto staat geregistreerd.

Tijdens de, in het kader van de ‘Midland Classic Show’, te rijden tourrit dient/dienen de deelnemer(s) zich te houden aan de wettelijk geldende verkeer- en gedragregels.

De deelnemer(s) zal/zullen tijdens de ‘Midland Classic Show’ alle aanwijzingen opvolgen die de organisatie van dit evenement geeft en/of de wettelijke gezagsdragers zullen geven.

Door hun inschrijving voor deelname aan de ‘Midland Classic Show’ gaan alle leden van de equipe akkoord met bovenstaande voorwaarden tot deelname.